Suradnja s dječjim vrtićima

Vještine odgajatelja u radu s djecom su često vrlo visoko razvijene. Odgajatelji imaju vrlo dobro razinu obrazovanja i često svjedočimo koliko su kreativni u nastojanjima da osiguraju djeci potrebne uvjete za razvoj. Povremeno su im potrebne dodatne edukacije kada je u skupinu uključeno dijete koje ima posebne edukacijske potrebe, pa to pred njih postavlja dodatne zahtjeve. Za djecu uključenu u terapiju koja polaze redovni dječji vrtić nudimo odlaske u dječji vrtić i savjetovanje odgojitelja u skupini. Također, kada vrtić organizira pomagača za dijete s razvojnim teškoćama, nudimo uslugu stručne podrške pomagaču.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više