Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679(GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj:42/18) i Zakona o obrtu (Narodne novine broj:143/13), Feralić d.o.o., 14280792027, Ante Starčevića 25A, 23 000 Zadar dana 20.07.2022. donosi:

OPĆA PRAVILA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Opća pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka u Feralić d.o.o., 14280792027, Ante Starčevića 25A, 23 000 Zadar (dalje u tekstu: Opća pravila) donijeta su:

 • na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1 od 4.5.2016., dalje u tekstu Opća uredba)
 • na temelju Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj:42/18, u dalje u tekstu Zakon)
 • na temelju Zakona o radu (NN, br. 93/14 i 127/17)
 • na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14 i 154/14)
 • na temelju Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19)

UVOD

Članak 1.

Ovim općim pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka se u Feralić d.o.o., 14280792027, Ante Starčevića 25A, 23 000 Zadar kao voditelju osobnih podataka (dalje u tekstu: Voditelj obrade) u skladu s Općom uredbom i Zakonom uređuje:

 • Vođenje strukturiranih skupova osobnih podatka
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Uvjeti privole
 • Odobrenje nove ili izmijenjene svrhe obrade
 • Razdoblje čuvanja
 • Informacije i pristup osobnim podacima
 • Ispravak i brisanje podataka
 • Obaveze Voditelja obrade u vezi sa sigurnošću obrade i tehnička i integrirana zaštita podataka
 • Sustav pohrane
 • Prijenos osobnih podataka
 • Povreda osobnih podataka
 • Završne odredbe
 • Evidencija aktivnosti obrade

Članak 2.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

Osobni podatak označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Posebna kategorija osobnih podataka označava one osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etičkopodrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili sindikalno članstvo, genetske podatke, biometrijske podatke prikupljane u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podatke o zdravlju ili potakte koje se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju.

Voditelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima čini i utvrđuje svrhu I sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke osobnih podataka na temelju ugovora ili drugog pisanog akta kojim se utvrđuju obveze i odgovornosti izvršitelja obrade u odnosu na voditelja obrade.

Vlasnik podataka je fizička osobe čiji su podaci, koje posjeduje organizacija predmet neke vrste obrade.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka bilo automatiziranim sredstvima ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Osobni se podaci mogu obrađivati ručno, primjenom tehničkih pomagala ili u računalnoj bazi osobnih podataka. Obrada mora biti usklađena sa svrhama u koje su osobni podaci prikupljeni, odnosno svrhe obrade moraju biti izrijekom navedene i opravdane u vrijeme prikupljanja osobnih podataka. Osobni podaci trebaju biti relevantni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju.

Povreda osobnih podataka znači svako kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom da je pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Dijete Uredba definira Dijete kao svaku osobu mlađu od 16 godina. Ovisno o zakonima pojedinih članica, dobna granica koja osigurava status djeteta može biti najmanje 16 godina. Obrada osobih podataka djeteta dopuštena je samo ako je dobiven pristanak roditelja ili skrbnika. Voditelj obrade osobnih podataka mora poduzeti razumne napore kako bi provjerio da pristaak daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Korisnik usluge odnosi se na Fizičku osobu, Dijete koje koristi uslugu trovačkog društva, a na zahtjev Korisnika usluge – Zakonskog zastupnika.

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Sustav pohrane znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi.

Primatelj osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojim se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, državna tijela koja mogu primiti osobne podatke u skladu s pravom Unije ili pravom države članice u okviru provođenja istrage ne smatraju se primateljima.

Pseudonimizacija znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno, te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

I VOĐENJE STRUKTURIRANIH SKUPOVA OSOBNIH PODATAKA

Članak 3.

Kod Voditelja obrade vode se sljedeći strukturirani skupovi osobnih podataka koji su dostupni prema posebnim kriterijima (sustav pohrane), koji se vode automatiziranim illi neautomatiziranim sredstvima:

 • Podaci o radnicima
 • Podaci o radnim odnosima radnika
 • Podaci o plaćama i naknadama plaće radnika (plaće, uzdržavani članovi obitelji, ovrhe na plaće, zaštićeni računi i dr.)
 • Podaci o korištenju bolovanja, rodiljnih, roditeljskih i ostalih zakonom osiguranih dopusta radi brige o djetetu
 • Podaci o povredama obaveza iz radnog odnosa radnika
 • Podaci o sustavu zaštite na radu
 • Podaci o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
 • Podaci o radnicima angažiranima putem agencija za privremeno zapošljavanje, podaci o studentima na praksi te podaci o osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Podaci koji se odnose na zdravlje radnika
 • Podaci osoba se javljaju na natječaj za posao
 • Podaci o poslovnim partnerima koji su fizičke i pravne osobe
 • Osobni podaci klijenata
 • Podaci fizičkih osoba zainteresiranih za kupnju, najam i zakup nekretnina
 • Podaci o fizičkim i pravnim osobama zainteresiranim za kupnju didaktičkih materijala.

Članak 4.

Podaci o radnicima i radnom vremenu, o plaćama radnika, o radnicima angažiranima putem agencije za privremeno zapošljavanje, o studentima na praksi, o osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, o podacima koji se odnose na zdravlje radnika, o rezultatima natječaja i drugi podaci vezani s radom utvrđuju se u skladu s propisima radnog prava, propisima o zaštiti na radu, Općom uredbom i Zakonom.

Podaci o poslovnim partnerima koji su fizičke osobe, podaci o kupcima, podaci o dobavljačima, najmoprimcima, zakupcima nekretnina i o drugim poslovnim odnosima Voditelja obrade obrađuju se u skladu s potrebama obavljanja registrirane djelatnosti Voditelja obrade.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog članka vode se automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima.

Podatke iz st. 1. i 2. ovog članka vode osobe koje rade na radnim mjestima:

 • Vlasnik poslovnog subjekta
 • Knjigovodstveni servis s kojim poslovni subjekt ima sklopljen Ugovor o vođenju poslovnih knjiga – Tehnosistem d.o.o., Vukovarska 6E, 23 000 Zadar, OIB 60125867108

II NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

Osobni podaci koji se obrađuju kod Voditelja obrade moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađeni (zakonitost, poštenost i transparentnost)
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhama (ograničavanje svrhe)
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno (smanjenje količine podataka)
 • točni i prema potrebi ažurirani
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (ograničena pohrana)
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka (cjelovitost i povjerljivost)

Članak 6.

Obrada je nužna samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • za izvršavanje poslova u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika
 • radi poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade
 • kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službenih ovlasti Voditelja obrade
 • za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu podataka osobito ako je ispitanik dijete

Osobe koje mogu biti ovlaštene za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika (klijenta/pacijenta) su osobe koje prema opisu radnog mjesta moraju imati pristup tim podacima kako bi izvršili svoj radni zadatak pri čemu se osobni podaci moraju koristitiu skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

III UVJETI PRIVOLE

Članak 7.

Privola koju ispitanik daje tvrtki Feralić d.o.o. te pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku, pisana lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način pisanom u st.1. ovog čl. daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

U postupku obrade osobnih podataka Feralić d.o.o. na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano za obradu podataka, legitimnim interesima Feralić d.o.o., namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka u ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

Privola koju ispitanik daje navedena je u posebnom obrascu koji se prilaže ovim Općim pravilima i njihov je sastavni dio.

IV ODOBRENJE NOVE ILI IZMIJENJENE SVRHE OBRADE

Članak 8.

Prilikom uvođenja nove svrhe obrade podataka ili kod izmjene postojeće svrhe obrade Voditelj obrade će obavezno sukladno čl. 35. Uredbe, sagledati potrebu za provođenjem procjena učinka na zaštitu podataka i implikacije na sam sustav obrade i njegovu sigurnost. Novu ili izmijenjenu svrhu potrebno je uvrstiti u Evidenciju aktivnosti obrade i ovaj Pravilnik.

V RAZDOBLJE ČUVANJA

Članak 9.

Osobne podatke Voditelji obrade briše po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što ispitanik od Voditelja obrade zatraži brisanje podataka, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor ili ako je pokrenut sudski postupak, sve do konačnog dovršetka postupka po prigovoru u skladu s važećim propisima RH.

VI INFORMACIJE I PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Članak 10.

Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, Voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

 • identitet i kontaktne podatke Voditelja obrade
 • svrhe obrade radi kojih se prikupljaju podaci kao i pravnu osnovu za obradu
 • legitimne interese Voditelja obrade i treće strane, ako se obrada temelji na tim interesima
 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima
 • činjenicu da Voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, ako je primjenjivo.

Osim prikupljenih informacija iz st.1. ovog čl. Voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci prikupljaju pruža ispitaniku usmenim putem sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparenta obrada:

 • svrsi obrade
 • kategorijama osobnih podataka
 • primatelju ili kategorijama primatelja kojima se podaci otkrivaju ili će biti otkriveni
 • razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
 • postojanje prava da se od Voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka
 • postojanje prava da se privola u bilo kojem trenutku povuče
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 • informacije o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska obaveza ili uvjet nužan za nastavak suradnje te ima li ispitanik obavezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže

Informacije koje se pružaju ispitaniku navedene su u posebnom obrascu koji se prilaže ovim Općim pravilima i njihov je sastavni dio.

VII ISPRAVAK I BRISANJE PODATAKA

Članak 11.

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim davanjem i dodatne izjave.

Članak 12.

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obavezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci nisu više nužni u odnosu na svhe u koju su prikupljeni
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoji jači legitimni razlog za obradu
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obaveze iz prava Unije ili prava država članica kojem podliježe Voditelj obrade

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

VIII OBAVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE I TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA

Članak 13.

Voditelj obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću Voditelja obrade, a koji ima pristup podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike prava i slobode pojedinca Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skadu s Općom uredbom. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Među organizacijske i tehničke mjere spadaju i mjere fizičke zaštite isprava i dokumenata (ugovora o radu, diploma, poreznih kartica, OIB-a, podatka o računima radnika, životopisa, podataka o osposobljavanju, preslika osobnih dokumenata i dr.).Isprave i dokumenti iz prethodnog stavka čuvaju se na način da pristup tim dokumentima nije omogućen neovlaštenim osobama ali da je tim ispravama omogućen pristup u slučaju tehničkog ili drugog sličnog incidenta. Među organizacijske mjere spade i davanje izjave o povjerljivosti osoba koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke ili imaju pravo pristupa tim podacima.

Osobe koje su dužne dati izjavu o povjerljivosti utvrđuje Voditelj obrade.

Izjava o povjerljivosti sadržava potvrdu pojedinca koji djeluje pod odgovornošću Voditelja obrade da osobne podatke obrađuje u skladu s uputama Voditelja obrade, kao i izjavu da prihvaća materijalnu odgovornost i odgovornost zbog povreda radnih obveza za postupanja koja nisu u skladu s uputama Voditelja obrade. Izjava o povjerljivosti važi i obvezuje i nakon prestanka radnog odnosa kod Voditelja obrade.

Opći tekst izjave o povjerljivosti sastavni je dio općih pravila.

Članak 14.

Voditelj obrade i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe i zaštitila prava ispitanika.

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se mjeru primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinaca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Voditelj obrade osigurava tehničke mjere zaštite podataka u skladu sa sigurnosnim politikama Voditelja obrade.

Sigurnosne politike Voditelja obrade sadržavaju osobito:

 • obuku zaposlenika i administrator prije korištenja IT usluga
 • pravila lozinki
 • pravila kod korištenja Internet Browsera
 • prijenos osjetljivih podataka
 • preuzimanje datoteka
 • e-mail adrese zaposlenika
 • enkripciju
 • pseudonimizaciju
 • zaštitu od virusa
 • pravila ponašanja u slučaju sigurnosnih incidenata
 • dodatne odredbe za mobilne uređaje
 • sigurnosne mjere

IX PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Članak 15.

Svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju odvija se jedino ako Voditelj obrade djeluje u skladu s uvjetima iz Uredbe.

Osobni podaci radnika Voditelja obrade ne prenose se u treće zemlje.

Članak 16.

Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Komisija odluči da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osiguravaju primjerenu razinu zaštite. Takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje.

U Službenom listu Europske unije i na svojoj internetskoj stranici Komisija objavljuje popis trećih zemalja, područja i određenih sektora unutar treće zemlje i međunarodnih organizacija u pogledu kojih je donijela odluku da ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštitte ili da je više ne osiguravaju.

Članak 17.

Ako treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite ili da je više ne osiguravaju, Voditelj obrade može trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji prenijeti osobne podatke samo ako je predvidio osiguravajuće zaštitne mjere i pod uvjetom da su ispitanicima na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

X POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Članak 18.

Voditelji obrade je dužan nadzirati postupke obrade i u slučaju neovlaštenog otkrivanja i povrede osobnih podataka obavezan je najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon saznanja o povredi, izvijestiti nadzorno tijelo, osim ako ne postoji vjerojatnost da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika Voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka sukladno čl. 34. Uredbe.

Voditelj obrade obavezno dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu osobnih podataka, nezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Vlasnik ovog dokumenta je Voditelj obrade i isti mora izvršiti reviziju ovih Općih pravila. Trenutna verzija ovih Općih pravila dostupna je radnicima Voditelja obrade koji obavljaju poslove za Voditelja obrade te je javno objavljena na internet stranicama Voditelja obrade, www.feralic.hr.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 16.8.2022.

Za Feralić d.o.o.,14280792027, Ante Starčevića 25A, 23 000 Zadar

Tamara Ciciliani, direktor