EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA PODRŠKA

Edukacijski rehabilitator u Feraliću je specijalist rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji i specijaliziran je za pružanje podrške usmjerene na obitelj malog djeteta. Edukacijsko-rehabilitacijsku podršku pružamo od djetetovog rođenja do rane školske dobi. U ranoj dobi podrška obuhvaća stručnu pomoć roditeljima djece s razvojnim rizicima kako bi se oni sveli na najmanju moguću mjeru s ciljem što učinkovitijeg poticanja djetetovog razvoja. U ranoj dobi podrška se pruža u poticanju senzo-motorike (adaptacijom okoline, nošenjem, presvlačenjem), ranih socijalnih i komunikacijskih vještina i vrlo važnih vještina samoregulacije.

Pružamo podršku dojenju djece urednog razvoja, ali i djece s teškoćama ili rizikom za nastajanje teškoća.

Edukacijsko-rehabilitacijska podrška pruža se poticanjem adaptivnih vještina, odnosno vještina brige o sebi, vještina samoregulacije, pažnje, igre, fine motorike, izvršnih funkcija, komunikacijskih vještina i vještina socijalizacije.

Podrška djeci predškolske dobi obuhvaća poticanje predakademskih vještina i pripreme za školu. Posebnu podršku pružamo u poticanju predmatematičkih vještina, a djeci školske dobi koja teže savladaju matematiku pružamo podršku u usvajanju osnovnih matematičkih vještina.

Povremeno procjenimo da je podršku djetetu potrebno organizirati u paru s drugim djetetom. Rad u paru odvija se tako da se potiče interakcija dvoje djece u cilju razvijanja vještina socijalizacije, imitacije, samoregulacije i igre.